Ingeneza, Superstruny, Atom, Kwant, Mechanika Kwantowa, DNA, Mózg Umysł.

Hipoteza Ingenezy i Kanonu Piękna.


INGENEZA - autor - Tadeusz Teller
INGENEZA jest pierwotną informacją kodowan układami superstrun w jądrach atomów.

Treść INGENEZY stanowi instrukcję-imperatyw nieustannego rozwoju organizmu Wszechświata i życia na Ziemi.
Copyright 1994 - 2019 by Tadeusz Teller and Witold Teller.
Wszelkie prawa do wartości intelektualnych zastrzeżone.


Powrót do Ingenezy        Strona główna - po angielsku         Ingeneza - english Version      

INGENEZA - DONIESIENIE O ODKRYCIU PIERWOTNEJ INFORMACJI

Wywiad przeprowadzony przez Wojciecha Popkiewicza z Tadeuszem Tellerem w 2009 r.


Człowiek, Kosmos i Kanon Piękna
Tadeusz
             Teller Ingeneza
Dr Wojciech Popkiewicz - pytania / autor wywiadu. Tadeusz Teller - odpowiedzi na pytania.


Autor wywiadu  -   Dr Wojciech PopkiewiczListy - Email - Kliknij tutaj
email ( teller_tad @ ingeneza.com)
   Ingeneza - pierwotna informacja zakodowana w atomach.
Ważne odkrycie naukowe, dzieło Nauki Polskiej.
Atomy okazały się wielofunkcyjnym sprzętem (hardware) z zakodowaną w nich pierwotną informacją (software), nazwaną ingenezą.  Ingeneza stanowi program i imperatyw harmonijnego, skokowego rozwoju przyrody, od atomu po Wszechświat.

 W latach 1999-2009 w świecie nauki zawrzało, gdyż wielu naukowców polskich i zagranicznych podejmuje ten temat.  Treść ich prac i odczytów nawiązuje do wniosków wynikających z odkrycia ingenezy.
Oto przykłady:
-  znany fizyk teoretyk Peter Atkins w książce zatytułowanej Dziesięć wielkich idei nauki, Wyd. Oxford University 2001 roku, najwięcej miejsca poświęcił….kwantom piękna, lecz nie ujawnił że to Kwanty Pi
ękna to rozdział książki Tadeusza Tellera wydanej przez Uniwersytet Wrocławski w 1994 roku (ISBN 83-229-1106-8), a więc siedem lat wcześniej.
-  inny znany fizyk Lee Smolin (Pennsylvania University), swój wywiad w 1999 r, na Uniwersytecie Warszawskim, zakończył słowami: "(…) własności cząstek elementarnych można porównać do genów". 
Lee Smolin niepodał, że T. Teller wyjaśnił to już w 1994r, w książce zatytułowanej „Człowiek, kosmos i kanon piękna”.
-  również w tej książce, Lee Smolin podsumowując rozdział stwierdza „Niematerialna informacja oddziałuje na materię”. 

  T. Teller akcentuje wytłuszczonym drukiem „Na początku była informacja”.  Ten skrót myślowy posłużył później jako hasło przewodnie konferencji naukowej w 2009r, zainicjowanej przez Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki i Uniwersytet Gdański.  Wzięło w niej udział kilkudziesięciu naukowców z Polski, USA, Anglii, Niemiec i Szwajcarii.  Wygłoszono tam 30 referatów, w tym również referat Tadeusza Tellera, przejrzałem je, ich  treść oscyluje wokół tego hasła.


1. Pytanie Czy naukowcy polscy wskazywali, że to odkrycie jest dziełem Nauki Polskiej ?

Odpowiedź:   Tak, i dlatego gdy na koferencji Nauka Eetyka Wiara w Jastrzebiej Gorze w 2009 r głos zabrał Dir und Prof. Dr. Ing. Werner Gitt aus Braunshweig  i rozpoczął odczyt od słów „Am Anfang war die Information” powołując się na swoje, tak zatytułowane  opracowanie z 2002r, wówczas Dr Jan Wadowski z Politechniki Wrocławskiej przerwał mu i uniósłszy w górę książkę T. Tellera powiedział:  „Na stronach 22-24 tej książki wydanej przez Uniwersytet Wrocławski w 1994 r jest to naukowo wyjaśnione”.


2. Pytanie: Jak jest wykorzystywane to odkrycie przez polskich naukowców?

Odpowiedź:    Wnioski z odkrycia ingenezy naukowcy są cytowane  w pracach doktoryzacyjnych i habilitacyjnych.  Przykładem może być znakomite studium przyrodnicze i filozoficzne dotyczące bioplazmy  - praca habilitacyjna z KUL gdzie Prof. dr hab. Józef Zon wielokrotnie cytuje wnioski i dowody  opracowane przez T. Tellera, podając ich źródło.


3. Pytanie: Jakie są dowody tak ważnego odkrycia?
Odpowiedź:

Niematerialna Ingeneza funkcjonuje inrgralnie z materią kosmosu tworząc jego żywy organizm. 
  Odkrycie ingenezy oraz dotąd nieznanych funkcji jakie pełnią atomy, jest oparte na obserwacjach i matematycznej analizie zjawisk fizycznych, zachodzących w trakcie tworzenia krystalicznej struktury płatków śniegu oraz narodzin, rozwoju i funkcjonowania organizmów białkowych.  Dowody wskazują, że na początku była informacja, kodowana melodią drgań elektromagnetycznych fal obiegających układy superstrun w kwarkach atomów i w leptonach.  Odkrycie potwierdza hipotezę Arystotelesa (IV wiek p.n.e.), który wprowadził pojęcie „Entelechii” jako czynnika ponadmaterialnego, warunkującego celowy rozwój organizmu.  Odkrycie ingenezy ujawnia cel istnienia mechaniki strunowo-kwantowej atomów i jej „nieokreśloności” matematycznej.  Oświadczenie Einsteina, że „teoria  mechaniki kwantowej jest niekompletna”  było aż do czasu naszego odkrycia słuszne, natomiast teraz, ta teoria jest już kompletna, gdyż odkryliśmy, że „nieokreślonym” zachowaniem mechaniki cząstek elementarnych steruje ingeneza.
4. Pytanie: Proszę streścić co ważnego zostało odkryte ?

Odpowiedź: 1.   We Wszechświecie działa pierwotna informacja - ingeneza - kodowana we wszystkich atomach. Jej treść stanowi Mądrość praw i imperatyw zharmonizowanego rozwoju, od strun i atomów po Wszechświat.
Atomy są stworzone z superstrun, jako najważniejszy, wielofunkcyjny sprzęt (hardware) o nieprzekraczalnej  miniaturyzacji i prędkości działania oraz doskonałości oprogramowania ingenezą (software).  Atomy są pierwotnymi nasionami i długowiecznymi organizmami.  W ich wnętrzu nieustannie pulsuje ich „serce” -mechanika kwantowa, zachodzą też procesy fizyczne, takie jak wymiana z otoczeniem materii i energii (elektrony i fotony) oraz  ingenezy  (informacji), również  w skali Wszechświata.  Ingeneza, kodowana i działająca w atomach nukleotydów DNA, kieruje ich interakcją w procesie budowy różnych organizmów białkowych. Każdy atom DNA ma inną, specyficzną informację genetyczną, zakodowaną innym układem „melodii” drgań -„alfabetu” superstrun - w jednakowych atomach węgla, tlenu, wodoru, azotu i fosforu.  Podobnie, w jednakowych atomach tlenu są kodowane różne programy niepowtarzalnych kształtów śnieżynek, Rys. 3.
2.   Ingeneza (informacja) nie jest materią ani energią i nie ma masy, dlatego może być przesyłana z prędkością światła, fotonami, podobnie jak jej pochodne - informacje ludzkie EM falą radiową lub TV.
3.   Pierwotna ingeneza, jest tworzywem wtórnych informacji np. DNA, oraz instynktów, psychiki i umysłu. Niematerialny umysł człowieka działa na bazie ingenezy, kodowanej w  atomach komórek jego mózgu.
4.   Atomy mają pamięć.  Pamięć zwierząt i ludzi  jest kodowana w jądrach atomów komórek ich mózgu.
5.    Najgłębsza istota życia rozgrywa się wewnątrz atomów.  Zjawiska zachodzące w przyrodzie w skali makro, są zależne od zjawisk zachodzących w skali mikro - wewnątrz atomów.  Atomy przyjmują informację  (ingenezę), wzajemnie dostarczaną fotonami, reagują na nią, przetwarzają ją i emitują fotonami.
6.   Rozwój przyrody ma charakter skokowy.  Jest on kierowany przez ingenezę, z wnętrza atomów  DNA i innych atomów.  Programy rozwoju są realizowane  kwantami energii - siły sprawczej fotonów. 


5. Pytanie: Jak doszło do tak ważnych odkryć?

Odpowiedź:   Nasze odkrycia nastąpiły w wyniku wieloletnich heurystycznych badań kanonu piękna przyrody i przyczyn jej pełnego zharmonizowania.  Stało się to możliwe dzięki wielu wcześniejszym odkryciom naukowym dokonanym  w XIX i XX wieku.  Szczególnie użyteczne okazały się następujące opracowania:
-  pojęcie przemiany materii w biochemii i biologii, Jędrzej Śniadecki 1810r,
-  zależności pomiędzy masą i energią E = mc2  (Einstein 1905r),
-  kwantów działania, stała Plancka h  (M. Planck,1900 ).(Nagroda Nobla 1918r),
-  teorii budowy atomu wodoru  (N. Bohr) (1922 Nagroda Nobla),
-  mechaniki kwantowej (E. Schrodingera 1926r) (1933 Nagroda Nobla),
-  falowych własności cząstek  (L. Broglie) (1929 Nagroda Nobla),
-  zasad nieokreśloności mechaniki kwantowej (W. Heisenberg ) (1932 Nagroda Nobla).

   Tym odkrywcom zawdzięczamy wiedzę o budowie atomów i działaniu w ich wnętrzu mechaniki kwantowej.  Jednak cel działania tej mechaniki nie został przez nich odkryty i  zrozumiany.  Mechanika atomów została  błędnie uznana za nieokreśloną.  Wyjaśniam - mechanika atomów jest  sterowalna, precyzyjnie steruje nią zakodowana w nich ingeneza i ściśle określa cele jej działania, jako narzędzia i siły sprawczej rozwoju.

6. Pytanie: Czy teoria ingenezy jest  łatwa do zrozumienia i zaakceptowania?

Odpowiedź:

  Teoria ingenezy jest trudna do przyjęcia, podobnie jak niegdyś była teoria atomistycznej budowy materii, głoszona  przez Demokryta, V wiek p.n. erą.  Czekała ona 20 wieków na potwierdzenie  przez J. Daltona w 1805 r. Równie trudna do przyjęcia była teoria heliocentryzmu Mikolaja Kopernika (1510 r); dwa pokolenia później, za  jej głoszenie Bruno Giordano został spalony na stosie w 1592r.  Opublikowane w 1866r. przez G. Mendla odkrycie dwóch czynników dziedziczenia (chromosomy i geny) nie zostało zrozumiane przez  ówczesnych naukowców i zapomniane na okres ponad trzydziestu lat.  Mój pierwszy publiczny odczyt hipotezy ingenezy, odbył się w Galerii Kościuszkowskiej w Nowym Yorku w 1981 r., odnotowany w prasie polonijnej.  Został on przyjęty z niedowierzaniem - z wyjątkiem Prof. Tymona Terleckiego, który pogratulował sukcesu.  Mam jednak nadzieję, że nie będę spalony na stosie krytyki, a wnioski z odkrycia ingenezy, ujawniające błędy w większości dziedzin współczesnej nauki, wykorzysta następne pokolenie  naukowców.


7. Pytanie: Jakie  wstępne ustalenia i wyjaśnienia są niezbędne czytelnikowi do zrozumienia dowodów ? 

Odpowiedź: 1.  Zasada „nieokreśloności”   informacj, warunkuje jej istnienie.  Im więcej stopni swobody ma nośnik informacji, tym więcej może zawierać informacji.
Człowiek może ruchami głowy przekazać informację potwierdzenia lub zaprzeczenia (tak lub nie). Nie można tymi ruchami informować która jest godzina, gdyż zasób swobody, czyli „nieokreśloności” ruchów jest mały.  Dzięki znacznie większej „nieokreśloności” układów warg, języka i krtani  można przekazać różne informacje ustnie, dźwiękami (średnio 3 słowa na sekundę).  Biliony logonów - „słów- znaków” ingenezy na sekundę może przekazywać DNA, dzięki biliony razy większemu stopniowi swobody („nieokreśloności”) i prędkości działania mechaniki strunowo-kwantowej atomów.  Kodowanie i przekaz informacji wymaga matematycznej nieokreśloności jej nośnika.  Przykład: aby zapisać dowolną informację musimy kolejne litery alfabetu ustawiać w sposób matematycznie nieokreślony, lecz zgodny z logiką. „Nieokreśloność”- swoboda mechaniki atomu jest podporządkowana prawom logiki niematerialnej ingenezy, podobnie jak „nieokreśloność” mechaniki narządu mowy, jest podporządkowana niematerialnemu umysłowi.    Umysł jest pochodną ingenezy.   Ingeneza  tworzy programy rozwoju struktur materii i wymusza ich realizację wykorzystując do tego celu mechanikę i energię atomów oraz elektromagnetyczne pola morfogenetyczne -EMpM.  Pole elektromagnetyczne jest układem o nieskończonej liczbie swobody (H. Lorentz 1910r).

2.  Atomy są stworzone celowo jako  wielofunkcyjny sprzęt cybernetyczno wykonawczy ( hardware).
Jądra atomów składają się z protonów, neutronów i oscylujących między nimi  mezonami (atom wodoru posiada tylko proton).  Protony i neutrony składają się z kwarków i podobnie oscylujących gluonów. Kwarki, elektrony, fotony, gluony, mezony i inne cząstki wypełnia plazmowa substancja tryliardów drgających superstrun- nośników ingenezy.  Kwarki stanowią procesory oraz nośniki pamięci. W każdym atomie jeden z kwarków ma układami drgań superstrun  na stałe zakodowane  prawa ingenezy (software), dotyczące rozwoju.  Na bazie tych praw, są w neutronach kodowane programy rozwoju struktury kryształów, płatków śniegu, organizmów białkowych , a  także planet, układów heliocentrycznych, galaktyk, itd..
Z neutronów programy są przekazywane mezonami do protonów, a te realizują program kwantami siły sprawczej fotonów, emitowanych przez  elektrony.  Funkcja atomu zależy od programu (software) zakodowanego w nim, na przykład może on być nośnikiem informacji genetycznej DNA naszego organiznu.

3.  Ingeneza  tworzy pełną informację genetyczną (entelechię), zakodowaną w jądrach atomów DNA roślin, zwierząt i ludzi.  Podobnie w atomach bilionów komórek neuronów i neurogleju, połączonych aksonami i synapsami w sieć mózgu człowieka, ingeneza koduje niematerialne instynkty, uczucia, odruchy oraz informacje wyuczone, niezbędne do życia w otaczającym środowisku.  Niematerialna ingeneza jest także tworzywem niematerialnego umysłu, pamięci, instynktów świadomości, woli, ambicji oraz duszy człowieka.  

4.  Informacja NIE JEST MATERIĄ ANI ENERGIĄ i dlatego nie ma masy.
Treść informacji, jaką tu odczytujemy, nie jest materią papieru ani farby drukarskiej, ani też literami lub dźwiękami.  Tę samą informację możemy zapisać chińskimi znakami fonetycznymi i czytać  przy świetle.  Fotony - fale EM - przynoszą informację do wnętrza atomów w komórkach siatkówki oczu, a dalej aksonami, elektromagnetyczną falą depolaryzacyjną, do wnętrza atomów neuronów i neurogleju mózgu.
W tych atomach mózgu zachodzi proces rozpoznania liter i zrozumienia słów za pośrednictwem „sita” bramek logicznych ingenezy, zakodowanej w rozgałęzionej sieci układów superstrun.  Jeżeli siłą woli wzbudzimy kolejne układy, to stworzą one elektromagnetyczne fale, które mogą oddziaływać na atomy komórek końcowych Schwanna, aby po wzmocnieniu wywołać potencjał czynnościowy w komórkach mięśni organów mowy, tak że kolejne litery słów mogą być wygłoszone dźwiękami i stworzyć niematerialną informację akustyczną.  Układ słów informacji jest matematycznie nieokreślony.  Odczucia i wrażenia, pochodzące od wszystkich pięciu zmysłów, są dostarczane falą elektromagnetyczną i odbierane w jądrach atomów neuronów oraz komórek neurogleju mózgu i analizowane tam na bazie praw ingenezy. Psychologowie zauważą, że niematerialna psychika może wzbudzić układy superstrun w atomach tych komórek mózgu, które sterują wytwarzaniem hormonów, korelujących funkcje organizmu.

5.  INFORMACJA NIE MA MASY, dlatego może być przenoszona z prędkością światła - fotonami lub inną EM falą. Człowiek wykorzystuje tę niematerialność informacji, swoje informacje tworzone dźwiękami przetwarza i przesyła EM falami  radiowymi, a informacje wizualne EM falami TV. Nie trzeba być geniuszem aby zrozumieć, że funkcjonujące wewnątrz atomów mózgu fale EM, służą do przesyłania informacji pomiędzy cząstkami elementarnymi (procesorami) tych atomów, celem jej przetwarzania.

6.  Ponad 80% wszelkich informacji zarówno ludzie, jak i większość zwierząt odbierają za pośrednictwem fotonów (fale E.M o długości 400-800 angstremów), docierających do atomów siatkówki oka.  Każdy naukowiec rozumie, że fotony oddziałują z atomami. Odkrył to Einstein, lecz  tylko częściowo, gdyż nie skojarzył tego faktu, że fotony współdziałając z  mechaniką strunowo-kwantową atomów siatkówki oka, przekazują tym atomom  ingenezę, jako  informację wizualną, przesyłaną dalej do atomów komórek mózgu.

7.  Atomy są nośnikami ingenezy kodowanej „melodią” drgań superstrun.  Superstruny stanowią zamknięte, drgające i napięte układy ładunków dodatnich i ujemnych.  Ściśle ograniczone odległości wzajemnego oddziaływania tych ładunków sprawiają, że ilość ich niepodzielnych wzajemnych układów podstawowych,  jest ograniczona.  Stanowią one znaki „alfabetu” ingenezy.  Mogą one naśladować układy molekuł, dlatego ingeneza  może programować i wymuszać realizację różnych molekularnych struktur materialnych, na przykład płatków śniegu, lub komórek  organizmów białkowych.

8.  Programy ingenezy są kwantowane. Kwanty (porcje) superstrun kodują logony, czyli logiczne „słowa-zdania” programów rozwoju. Logony mogą łączyć się harmonicznie i tworzyć różne rozkazy rozwoju. Przekaz  logonów pomiędzy atomami dokonuje się fotonami ( porcjami oscylujących układów superstrun ). Każdy logon steruje kwantem energii E= hv, siły sprawczej w atomie wzbudzonym rozkazem działania.

9.  Ingeneza tworzy programy wszystkich etapów rozwoju, poczynając od układów mikroplazmy superstrun tworzących atomy i leptony, aż po makro struktury organizmu Wszechświata.
10.  Kwanty programów ingenezy są zobligowane kanonem piękna. Logony ingenezy łączą się logicznie jak słowa w zdaniach, programują one piękno  organizmu, zarówno materialne  jak i niematerialne. Działaniem zwierząt kierują instynkty. Człowiek jest obdarowany wolną wolą (nieokreślonością działania),  jego niematerialne piękno duchowe zależy głównie od niego oraz od jego wychowawców i współobywateli.                                                             

11.  Całą przyrodę ziemską możemy traktować jako organizm, gdyż współzależność wszystkich jej organów jest podobna do współzależności organów organizmu białkowego.  W przyrodzie ziemskiej puch śnieżny, dla lasów borealnych oraz mikroflory i fauny glebowej, jest tym, czym jest puch dla pisklęcia.  Gdy zrozumiemy jak ingeneza tworzy płatki śniegu, będziemy  mogli zrozumieć jak powstają żywe organizmy, a także jak działa umysł.  Zarówno atom, płatek śniegu, roślina, człowiek, stanowią struktury materialne, w których zachodzą procesy fizyczne sterowane przez niematerialną ingenezę.

12.  Cząsteczki wody są aktywnymi nośnikami informacji, zakodowanej w atomach tlenu i wodoru.
Proszę szerzej wyjaśnić, jakie dowody świadczą, że cząsteczki wody są  nośnikami informacji?
Głównym składnikiem materialnym organizmów białkowych jest woda, ciało człowieka zawiera jej około 65%.  Na pierwszym miejscu pod względem rozpowszechnienia w kosmosie jest wodór H, na drugim jest hel  He, dziesięć razy mniej.  W słońcu i innych gwiazdach wodór spala się na hel, wyzwoloną energię unoszą fotony.  Na trzecim miejscu jest tlen.  Z połączenia dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu powstaje cząsteczka wody H2O, która jest  procesorem, zdolnym programować celowe, złożone struktury materialne.Rys. 1.  Drgania występujące w plazmie cząsteczek wody.
v- liczba falowa. 

Bogactwo drgań, częstotliwości i siły drgań jest narzędziem ekspresji ekspresji. Przedstawiam dowody świadczące że atom tlenu molekuły H2O może sterować celową syntezą określonych struktur materii i pełnić rolę jaką dotychczas przypisywaliśmy tylko genom.  Pośród wielu dowodów najbardziej oczywistym jest dowód sterowania przez ingenezę procesem budowy płatków śniegu. Sterowalność („nieokreśloność”) mechaniki kwantowej atomów  pozwala ingenezie programować skokowo, niepowtarzalne, lecz zawsze piękne i funkcjonalne kształty płatków.  Układy atomów kryształów H2O w płatkach mają postać heksagonalnych pierścieni (Rys. 2).  Pełnią one funkcje cybernetyczne i wykonawcze, podobnie jak pełnią je pierścienie układu atomów DNA, oraz lipidów.  

Rys.2.   Krystaliczna,  przestrzenna struktura płatków.            
Rys. 3.   Krystaliczna struktura DNA adeniny i  tyminy.


 
   Rys. 4.  Niepowtarzalne  kształty płatków, według:   A. Bentley and W.J. Dowers Publications Inc.1962

Skokowe programowanie niepowtarzalnych wzorów, dla skrzydełek każdego płatka, wyklucza możliwość ich przypadkowego powstawania,  na drodze „ doboru naturalnego” (Darwina). 

Budową płatka śniegu struje ingeneza atomu tlenu, leżącego na przecięciu osi symetrii płatka.
Aby ułatwić zrozumienie dowodu proszę  o odpowiedź na pytania:     
1.  Dlaczego płatki nie formują się  tak, jak przedstawiłem je na Rys.4, gdzie każdy liść odwzorowałem z   innego naturalnego płatka? 
2.  Skąd każdy liść płatka dowiaduje się jak ma się uformować?  
3.  Skąd kolejno dołączane molekuły H2O   dowiadują się gdzie się mają ulokować?
4.  Dlaczego nie zawsze przeciwległe gałązki płatka formują się jak lustrzane odbicia - Rys.6.


Rys. 5.   Hipotetyczny płatek śniegu
Rys. 6.  Płatek śniegu.
        
5.  Kto projektuje jednakowe kształty sześciu liści  niepowtarzalnego płatka?  
Podpowiadam - program jednakowych gałązek musi pochodzić z jednego źródła!....
Wyjaśniam - źródłem programu i centralnym procesorem jego realizacji jest atom tlenu (Oa – Rys. 7.), leżący w punkcie przecięcia osi symetrii płatka.  Ingeneza projektuje kształt płatka układami superstrun w kwarkach neutronów, które są procesorami w jądrze tego atomu.  Projekt płatka „narysowany” krystalicznymi, heksagonalnymi układami superstrun, można porównać do projektu budowli narysowanego w bardzo małej skali.  Z neutronów kolejne kwanty (porcje) projektu mezony przenoszą do protonów.  Protony, za pośrednictwem elektronów i emisji wielu kolejnych fotonów, przenoszą projekt gałązki, z atomu tlenu Oa (CP1) „na budowę” do atomów Ob, (CP2)- początki gałązek - Rys. 7.  Domy z cegieł buduje murarz, płatki buduje ingeneza („umysł”), posługując się sprzętem cybernetyczno wykonawczym złożonym z atomów i energią fotonów.  Ingeneza najpierw buduje taki heksagonalny sprzęt, niezbędny do wytworzenia wstępnego elektro-magnetycznego pola morfogenetycznego (EmpM, sprzęt), z osiami symetrii.  Takie EMpM, umożliwia  przemieszczanie cząsteczek H2O w jego trójwymiarowej  przestrzeni, celem formowania kształtów płatka.  Do budowy płatków trójlistnych (o statyce „trójnoga”), wystarczy sprzęt-zarodek złożony z trzech przestrzennych heksagonów, natomiast do budowy sześciolistnych (sześć osi symetrii) z sześciu heksagonów (Rys. 7.).

atom tlenu - alfa.
atomy tlenu poczatkujace osie galazek.
                                                                                                                  
Rys. 7.  Trójlistny płatek i sprzęt cybernetyczny do jego budowy, oraz sześciolistny płatek i minimalny sprzęt do jego budowy.

   Uwaga - układ atomów w każdej warstwie nie jest płaski, lecz  przestrzenny, sztywny jak kratownica (zobacz Rys. 2).


8. Pytanie: Jakimi narzędziami posługuje się ingeneza  budując organizm? 

Odpowiedź: Głównymi narzędziami ingenezy są elektromagnetyczne pola morfogenetyczne (EMpM) oraz kwanty energii fotonów.
EMpM powstaje wewnątrz i wokół pojedynczego fotonu, stanowiącego węzeł takiego pola, jak też wewnątrz wokół elektronu oraz wzbudzonego atomu, wokół molekuły DNA, jak i wokół ciał  makro, n.p wokół kuli ziemskiej.  Pole EM nie ma masy, ale jest rzeczywistym zjawiskiem fizycznym.  Wzbudzone pole jest narzędziem ingenezy, służącym do kształtowania struktur  w skali makro np. płatka śniegu.  W każdym punkcie przestrzeni tego pola, siły EMpM działają na bieguny magnetyczne cząsteczek H2O i  przemieszczają je w miejsca indywidualnie wskazane EM polem fotonu.  Przynosi on kwant programu- logon ingenezy, wysłany fotonowym rezonansem elektronowym z atomu Oa (główny centralny procesor płatka), poczym foton (kwant energii) wraca  po kolejne instrukcje, napływające drogą wiązań wodorowych.

Istnieje sześć wektorów działania siły sprawczej ingenezy.  Cztery z nich to wektory EMpM:
-  natężenie pola elektrycznego,
-  indukcji elektrycznej,
-  indukcji magnetycznej,
-  natężenia pola magnetycznego.
 
Piątym jest wektor grawitacji; programy ingenezy uwzględniają go anizotropowo, jak u roślin geotropizm, tak że płaszczyzna płatka  jest budowana prostopadle do kierunku jego działania.
Szóstym jest skalarny wektor czasu, któremu podporządkowane są kolejne zmiany działania wektorów EMpM.  Wektory te są wzajemnie zależne, ingeneza panuje nad ich koordynacją.


9. Pytanie: Proszę uściślić sens słów „ ingeneza panuje nad ich koordynacją”

Odpowiedź: Ingeneza jest kodowana melodią EM drgań strun i oddziałuje przez rezonans  harmoniczny, wzbudzany wybiórczo w atomach molekuł dołączanych w polu EM kryształu lub komórek rosnącego organizmu.  Każdy płatek jest programowany skokowo, inną melodią drgań EM fal, biegnących w sieci strun, wewnątrz atomu tlenu Oa, (Rys. 7), początkującego jego rozwój, leżącego w punkcie przecięcia osi symetrii tego płatka.


10. Pytanie: Proszę przedstawić konkretne dowody, oparte na pomiarach i obliczeniach.

Odpowiedź: Dowodem, celowego działania ingenezy, jest efekt końcowy, w postaci  niepowtarzalnych, lecz zawsze funkcjonalnych kształtów płatków śniegu, zapewniających im spokojne opadanie i tworzenie pokrywy śnieżnej. Przedstawiam dowód  wymierny matematycznie, ten dowód proszę koniecznie zrozumieć.
Uważna analiza płatków pozwoliła mi dostrzec, że u około 5% płatków , tych zbudowanych minimalnym sprzętem (zarodkiem) 6 heksagonów (Rys. 7.), złożonym z 22 atomów tlenu i 27  wodoru, naprzeciwległe ich gałązki mają odmienne kształty, gdyż rozwijają się one w różnym czasie (Rys. 8.).  Zależy to od różnej ilości atomów pośredniczących na drodze przekazu instrukcji rozwoju całej gałązki.  Biliony kwantów programu kształtu są przenoszone fotonami, drogą z atomu tlenu Oa- projektanta do sześciu atomów tlenu Ob początkujących budowę gałązek.  W takich płatkach, na drodze do trzech atomów tlenu Ob, pośredniczy po sześć atomów, natomiast na drodze do pozostałych trzech atomów Ob pośredniczy po osiem atomów (Rys 8.).  Ta różnica powoduje, że czas przekazu wszystkich kwantów programu do naprzeciwległych wykonawców różni się jak 8: 6 =1,333....  W takich proporcjach różnią się też sumy długości adekwatnych gałązek płatków, co możemy zmierzyć i policzyć (Rys. 8.).  Zauważmy, że ingeneza wykorzystuje też możliwości szybszego zakończenia budowy całości płatka, nakazując szybciej rosnącym gałązkom działanie na skrawkach terytoriów, formalnie należących do gałązek rosnących z opóźnieniem (rys.8.).  Świadczy to, że ingeneza w pełni panuje nad „nieokreślonością”- sterowalnej mechaniki kwantowej atomów i w rzeczywistości ściśle ją określa, sterując porcjami energii pola EM fotonów.
Każdy płatek śniegu ma niepowtarzalne kształty, gdyż rodzi się skokowo kreowany przez ingenezę, w kanonie piękna.Rys. 8.  Różnica wzrostu płatków śniegu.

Pomiary długości gałązek płatka, mierzone od punktu przecięcia osi symetrii X,Y,Z, na adekwatnych odcinkach a + b, oraz a” + b” wskazują, że różnią się one proporcjonalnie jak 8 : 6 = 1,333…  Tak też 8 : 6 różnią się ilości atomów pośredniczących w przekazie instrukcji na drodze wewnątrz sprzętu cybernetycznego (Rys 7).  Ta różnica wynika stąd, że kwanty instrukcji budowy wysyłane są drogą wiązań chemicznych od atomu do atomu.  Aby je tam przekodować i wysłać dalej, a kwanty energii zwrócić, muszą w każdym z nich zaistnieć fizyczne przetasowania cząstek elementarnych posiadających masę, a to jest czasochłonne.  Wyjaśniam na przykładzie ponizej.
Jeżeli każda z sześciu gałązek płatka składa się np. z 1.333.000.000 cząsteczek H2O i do każdej musi być przesłana informacja o jej lokalizacji w przestrzeni, to w tym samym czasie, do trzech naprzeciwległych gałązek, dłuższymi drogami napłynie ich tylko po 1.000.000.000. (w większości płatków sprzęt złożony z wielu pierścieni redukuje te różnice).


11. Pytanie: Jak się ma odkrycie ingenezy  do odkryć dokonanych przez Einsteina?

Odpowiedź: Odkrycie ingenezy potwierdza intuicyjną, genialną wypowiedź Einsteina, który analizując probabilistyczne sformułowania Schrodingera i Heisenberga, dotyczące nieokreśloności mechaniki kwantowej atomu i rzekomych samorzutnych różnych przemian w nim zachodzących, powiedział: „Bóg nie gra w kości” i wkrótce sformułował  pojęcie „przejść wymuszonych przez promieniowanie” (fotony).
W tamtym czasie istniały już podstawy naukowe do odkrycia ingenezy, jednak dla ówczesnych naukowców darwinowskie, prymitywne tezy, przypadkowego rozwoju w wyniku doboru naturalnego, były równie oczywiste, jak krążenie słońca wokół Ziemi dla naukowców działających przed Kopernikiem.  Teraz odkrywamy, że fotony-węzły pól EM, mogą przenosić kwanty programu rozwoju (logony ingenezy).  Logony mogą sterować i wymuszać ściśle określone działania  mechaniki kwantowej atomów, aby tworzyć skokowo, zarówno organizmy płatków śniegu, jak i różne organizmy białkowe.  Skokowe zmiany w skali makro są zależne od skokowych zmian na poziomie mechaniki kwantowej wewnątrz atomów, a te od skokowych zmian programów działania strun, kierowanych przez ingenezę.


12. Pytanie: Czy należy rozumieć, że atom jest nie tylko materią, lecz wielofunkcyjnym sprzętem?

Odpowiedź: Tak, w zależności od układu strun w cząstkach elementarnych wzbudzony atom może emitować i odbierać grawitony- kwanty pola grawitacyjnego, kwanty energii –fotony, kwanty programów rozwoju komórek  organizmów białkowych.  Dowodów dostarcz pogłębiona analiza procesu tworzenia płatków śniegu.  Jednoczesną budową pięknych niepowtarzalnych  przestrzennych, krystalicznych sześciu gałązek steruje atom tlenu, co potwierdza tezę, że jest on sprzętem złożonym z 36 procesorów (CP-kwarków), działających jednocześnie, współzależnie dzielących czas emisji fotonów, niosących programy i energię sprawczą rozwoju.  Programy budowy jednakowych sześciu gałązek są wysyłane jednocześnie w sześciu kierunkach, to dowodzi, że każdy z kwarków protonów (procesorów) otrzymał  zawczasu wzór gałązki, przesłany mezonami z kwarków neutronów.  Ilość atomów potrzebnych w każdej takiej gałązce była ściśle wyliczona.
Atomy tlenu uczestniczą również w działaniu DNA, gdzie przekazują informację- ingenezę swoją długością fal EM.  Również atomy innych pierwiastków, składowych DNA i lipidów, przekazują informacje swoimi długościami fal EM, co pozwala jednocześnie sterować dużą, ściśle wyliczoną ilością atomów wielu różnych pierwiastków, uczestniczących w budowie komórek organizmów białkowych ilości i rozlokowanych atomów pigmentu barwiącego kwiaty, skrzydła motyli itd, też  wymaga ścisłych  wyliczeń.


13. Pytanie: Czy ingeneza może wykorzystać sprzęt atomu do wykonania wszelkich innych obliczeń?


Odpowiedź: Tak! Ingeneza dokonuj wielu obliczeń matematycznych.  Przedsawiam  kolejny dowód jej celowego działania.  W trakcie tworzenia płatków, a także w trakcie ich opadania na wietrze, mogą zaistnieć uszkodzenia ich struktury.  W trakcie tworzenia płatków cząsteczki kurzu mogą uniemożliwić prawidłową, krystaliczną budowę gałązek płatka.  Również szybkie ruchy powietrza mogą spowodować zderzenia i uszkodzenia płatków.  Analiza fotografii płatków, z takimi uszkodzeniami, (zob. rys.12, 13, 14, 15) wskazuje, że dokonane w nich naprawy wymagały bardzo dokładnych obliczeń ilości dodatkowo dołączanych molekuł wody i ich lokalizacji w kartezjańskiej przestrzeni, w odniesieniu do atomu leżącego w punkcie przecięcia osi symetrii.  Zatem mamy dowód, że w tym właśnie atomie „mikrokomputerze”, który programował płatek, dokonują się takie obliczenia.  Mamy więc prawo wnioskować, że  różne obliczenia, jakie my wykonujemy „w głowie”, dokonują się na poziomie superstrun wewnątrz atomów komórek naszego mózgu, dzięki działaniu zakodowanych w nich praw logiki ingenezy, w tym logiki matematyki.
Atomy nie są dziełem przypadku lecz celowo, genialnie stworzoną aparaturą.  A więc istnieje Stwórca i jego program rozwoju - ingeneza, kodowany w atomach.  Również fotony zostały stworzone ze strun celowo, tak aby mogły przenosić kwanty informacji (logony), wraz z  energią niezbędną do realizacji programu.


14. Pytanie: Czy matematyka jest najsprawniejszym narzędziem, służącym do badań w dziedzinie biologii?


Odpowiedź: Nie. Matematyka dotyczy tylko materii i energii, nie dotyczy niematerialnej informacji genetycznej.
Oto przykłady: Matematyka mówi, że 1 + 1 = 2, natomiast fakty biologiczne, gdzie niematerialna ingeneza steruje rozwojem życia mówią , że 1 + 1  = 1,  lub = 2, lub = 3, a nawet = 5, jeżeli  narodzą się pięcioraczki z połączenia dwóch organizmów: jednego jaja żeńskiego i jednego plemnika męskiego, w jedną zygotę.  Najsprawniejszym „narzędziem” w badaniach naukowych jest umysł, którym analizujemy fakty, również te niematerialne .  Należy odróżniać niematerialny umysł  od materialnego mózgu.
Niematerialny umysł jest wytworem niematerialnej ingenezy, która jest zdolna tworzyć niematerialne  programy skokowego rozwoju i wykonać niezbędne do tego obliczenia


15. Pytanie: Czy należy rozumieć dosłownie, że ingeneza może wykonać obliczenia matematyczne?


Odpowiedź:  Tak, prawa matematyki, odkryte przez człowieka, wchodzą w skład  praw ingenezy dotyczących rozwoju materialnych struktur Wszechświata.  Ingeneza wykorzystuje te prawa, gdyż jest aktywnym czynnikiem niematerialnym działającym logicznie i nieustannie.
Przedstawiam przykłady poniżej.
Najdobitniej oddzialywanie ingenezy potwierdza odkrycie zjawiska regeneracji zlammanych galezi platkow sniegu, wymagajace dokladnych obliczen, celam przywrocenia ich aerostatyki. 


odrosty
utracone galazki
Rys. 9.  Schemat odrostu gałązki Rys. 10.  Odrosty w płatku śniegu.

Schemat celowej regeneracji struktury, występujący u płatków śniegu i u roślin. Funkcje utraconej gałązki przejmuje odrost z sąsiedniej gałęzi, który wypełnia lukę.

Rys. 11.  Fotografia gałązki z uszkodzeniem w porownaniu do odrostow w platku sniegu.

Rys. 11. pokazuje przyklady regeneracji w galazca swierku i w platku śniegu.  Funkcje utraconej gałązki przejmuje sąsiednia gałązka, ktora zostaje rozbudowana i zaopatrzona w odrosty (kolor czerwony)


zastepcze odrosty


gałązki symetryczne do gałązek utraconych.

Rys. 12.  Odrosty przejmujące funkcję. 
Rys. 13.  Złamanie układu heksagonalnego.
 
Płatek jest prostym „organizmem” zbudowanym z atomów dwóch pierwiastków tlenu i wodoru. Zasady jego programowania, układami strun, zdołaliśmy ustalić.  Natomiast ustalenie zasad programowania logicznych układów makromolekuł chemii organicznej jest trudne.  Związki organiczne są bardzo złożone, zawsze zawierają atomy węgla C.  Znanych jest ponad milion związków węgla.  Szczególnie dotyczy to trwałych, cyklicznych układów sześcio, siedmio i więcej węglowych, gdzie atomy nie leżą w jednej płaszczyźnie, lecz tworzą złożone układy przestrzenne. Jak opisać program budowy włoska lewej rzęsy lub inaczej skierowanego, większego włoska prawej brwi?  Jest to zadanie dla następnych pokoleń naukowców.


16. Pytanie: Jak możemy wyobrazić sobie powstanie, czyli stworzenie pierwotnej materii atomów i ich mechaniki kwantowej.  Czy zaistniało to w wyniku wielkiego wybuchu?


Odpowiedź: Nie, nie było wielkiego wybuchu, gdyż w czasie 0 nie było jeszcze takich „bomb”.  Powstały one  później .
  Na początku powstały i dalej  w całym Wszechświecie powstają najmniejsze ładunki energii dodatniej i ujemnej.  Z energii tych ładunków, połączonych w naprężone układy drgających superstrun, powstaje plazma pierwotna, przedatomowa.  Jej porcje zostały zespolone w rozgałęzione sieci, celowo przystosowane do kodowania praw ingenezy.  Pierwotna plazma superstrunowa, poczynając od czasu t= 0, stała się nośnikiem ingenezy, jak też tworzywem wewnętrznej struktury i mechaniki atomów oraz  leptonów i wielu innych cząstek elementarnych, które mogą istnieć oddzielnie.  Każdy foton jest taką cząstką elementarną, o masie spoczynkowej m = 0 i  kwantem oscylującej energii E = hv, proporcjonalną do częstości drgań, czyli ściśle określoną porcją  superstrun, kodujących logony  ingenezy (kwanty informacji).  Fotony przenoszą logony pomiędzy atomami  zarówno w skali molekuł jak i  w skali kosmosu.  Z kolei, atomy są tworzywem  plazmy fizycznej, jak też bioplazmy oraz t- bioplazmy.  Powstająca pierwotna plazma fizyczna gromadziła się w olbrzymie zbiory które po przekroczeniu masy krytycznej eksplodowały pod kontrolą ingenezy, tak że powstały z niej powtarzalne galaktyki z czarnymi dziurami w środku i heliocentrycznymi układami planetarnymi na jej obrzeżach.  W jednym z nich istnieje nasza planeta Ziemia.


17. Pytanie: Proszę wyjaśnić pojęcia które Pan używa:  plazma oraz t-plazma fizyczna, bioplazma oraz t-bioplazma.


Odpowiedź: Materia może znajdować się w różnych stanach organizacji.  Najistotniejszy jest proces przechodzenia porcji plazmy od jednej fazy do drugiej w czasie t, czyli czas celowej, sterowanej przez ingenezę zmiany stanu jej organizacji. Bioplazma w komórkach organizmu, na rozkaz  DNA, wydany jego EMpM, w czasie t, staje się t- bioplazmą wzbudzoną do świadomego tworzenia ściśle określonego fragmentu organizmu.  Świadomość jest zbiorem  informacji zakodowanych w atomach, niezbędnych do celowego działania, dzięki przetwarzaniu tych informacji.  Trzeba przy tej okazji zrozumieć, że świadomość człowieka jest zbiorem wzbudzonej informacji, zakodowanej w atomach komórek jego mózgu.  Większość akcji organizmu człowieka, takich  jak budowa jego organów, trawienie, akcja serca, skokowa regeneracja skaleczeń itp., nie jest objęta jego świadomością.  Te akcje są jednak sterowane świadomie przez ingenezę, zakodowaną w atomach DNA, również  w trakcie celowo sterowanej skokowej przebudowy organizmów.


18. Pytanie: Jak  się ma pojęcie skokowej przebudowy organizmu do Darwinowskiej teorii doboru naturalnego?


Odpowiedź: Teraz już czas opowiedzieć naiwną, darwinowską bajkę, przeznaczoną dla jego naiwnych dzieci, które w nią uwierzyły.  Żył, był straszny smok zębaty (foto poniżej).  Był on okropnie żarłoczny, więc gdy już pożarł  wszystko co istniało dookoła niego, pożerał też sam siebie, poczynając od głowy.  Gdy się już  prawie cały pożarł, wtedy dobór naturalny przemienił go w pięknego uskrzydlonego motyla.Rys. 14.   Gasienica. 
Rys. 15.  Motyl.
                                                          
Jednak fotografia „smoka” jest prawdziwa i w przyrodzie na skalę masową zachodzą przekształcenia odwrotne do budowania organizmu z bioplazmy, gdy większość komórek ciała żywego organizmu jest rozpuszczana do stanu plazmy biologicznej.  Tak właśnie ingeneza działa w trakcie skokowej przebudowy organizmu zmieniającego środowisko.  Celem jest stworzenie z materii jego ciała innych organów, nowego organizmu.  W erze mezozoiku, gdy rośliny wytworzyły kwiaty, pełzające stawonogi zostały po raz pierwszy masowo wykorzystane do stworzenia  latających owadów.  Organizm gąsienicy może być skokowo przebudowany w mniejszy, lecz uskrzydlony organizm motyla.  Mocne żuchwy gąsienicy, przystosowane do pożerania liści,  motylowi nie będą już potrzebne.  Potrzebne mu są skrzydła, i różne inne organy, aby mógł latać z kwiatka na kwiatek i pić nektar.  Motyl nie wie jak to się stało, ale człowiek powinien zrozumieć to, co przyroda doskonale mu ukazuje:  W celu przebudowy organizm gąsienicy obudowuje się ciepłym kokonem.  Jest on niezbędny do wytworzenia podwyższonej temperatury w jakiej mogą zachodzić reakcje odwracalne.  Następnie,  niczym w przewodzie pokarmowym, zostaje on w  70 %  rozpuszczony, łącznie z głową i całą grubą jego skórą, aż do stanu  t- bioplazmy.  Następnie  ingeneza steruje budową nowego organizmu.  Tak na drodze  skokowych przemian, w minionych epokach, została stworzona większość gatunków, które zmieniały kolejne środowiska: wodne - lądowe - powietrzne.  Natomiast  wysiewy nowych  gatunków, zamieszkujących tylko ląd, następowały na drodze mniej drastycznych przemian skokowych, gdyż zachodziły one w DNA zygoty, jeszcze  w łonach matek.  Tak, w okresie kilku milionów lat, drogą kilku skokowych przemian rozwojowych mózgu i małych zmian ciała różnych hominidów, został stworzony  homo sapiens- Człowiek, obdarowany umysłem i duszą.


19. Pytanie: A co jest z doborem naturalnym, chyba jednak on jakoś działa?


Odpowiedź: Dobór naturalny działa, dopiero po skokowym stworzeniu przez ingenezę nowych organizmów.  Jeżeli przez przypadek jakiś osobnik okaże się kaleki, to szanse na przeżycie i wszelką rywalizację ma on znikome.  Podobnie jest z wytworami człowieka, na przykład lepsze samochody wypierają gorsze. Jednak to nie dobór naturalny je  projektuje, lecz człowiek,  korzystając z ingenezy działającej  w atomach komórek jego mózgu.  Darwin, swoją bardzo nagłośnioną (1842-1859)  teorią przypadkowego doboru, tak skutecznie, na ponad sto lat, zablokował umysły naukowców, że żaden z  nich nie odważył się postawić pytania: W jakim celu we wnętrzu atomów została stworzona mechanika kwantowa i w jakim celu elektrony krążą wokół jądra atomu?   Dziś tylko nieliczni wiedzą, że 10 lat po wydaniu  swej pracy, szeroko nagłośnionej, Darwin sam zrozumiał, że popełnił błąd i w innej pracy, już nie nagłaśnianej, zajął się rozwojem skokowym roślin i zwierząt. Jednak, mimo potęgi umysłu, Darwin nie wykrył niematerialnej informacji genetycznej, sterującej skokowym rozwojem organizmów.  Było to niemożliwe, gdyż w tamtych latach nauka nie znała pojęcia mechaniki kwantowej atomu, ani celu jej istnienia, jako czynnika umożliwiającego kwantowe zmiany energii atomów, niezbędne do skokowych  przemian materii ,celowo wzbudzanych w skali makro.


20. Pytanie: Proszę szerzej wyjaśnić  czym są niematerialne czynniki : Ingeneza, logon, entelechia, umysł, dusza?


Odpowiedź: Ingeneza jest Mądrością praw rozwoju Wszechświata, kodowaną w atomach.  Nośnikiem ingenezy są EM fale energii superstrun. Ingeneza tworzy kolejne poziomy niematerialnego czynnika rozwoju. 
Logon jest kwantem programu rozwoju, (porcją „słów-zdań” ingenezy).  Logon jest wysyłany fotonem wraz z kwantem jego energii, stanowiącej celowo kierowaną siłę  sprawczą  logonu.
Entelechia jest niematerialną informacją, złożoną z tryliardów logonów ingenezy. Stanowi ona pełny  program rozwoju i funkcjonowania organizmu białkowego, zakodowany w jądrach  atomów jego DNA i lipidów (różnorodne lipidy występują w bioplazmie komórek organizmów).
Umysł jest niematerialną nadbudową entelechii, występuje u organizmów posiadających mózg jako wydzielony organ, będący nośnikiem  pamięci i umysłu, niezbędnych do świadomego działania.  Pamięć jest kodowana układami strun wewnątrz atomów białek w komórkach neuronów mózgu.
Dusza jest ingenezą człowieka, którego umysł jest rozwinięty do poziomu, który pozwala podświadomie czuć i świadomie analizować  istnienie jego  niematerialnej duszy.  Na duszę składa się niematerialna ingeneza, zakodowana we wszystkich atomach ciała człowieka. Przez ciało nieustannie przebiegają EM fale niosące ingenezę, łączące duszę ze Światem. Świadoma i podświadoma kontemplacja duszy i jej kanonu piękna, jest domeną atomów  mózgu.  Ludzie w stanie wielkiego wzbudzenia duszy, jakiemu podlegali mędrcy i prorocy,  jak Arystoteles, Sokrates, Budda, Mahomet i inni, byli w stanie odbierać taką ingenezę, jaka innym nie jest dostępna.


21. Pytanie: Czy znamy  przyczyny kanonu  piękna przyrody, czy istnieją kwanty piękna?


Odpowiedź: Tak, prawa ingenezy są zobligowane kanonem piękna.  Dzięki swobodzie („nieokreśloności”) mechaniki strunowej i kwantowej istnieje nieskończona ilość możliwych jej układów  w czasoprzestrzeni. Jednak każdy układ drgań strun, w kwancie energii - fotonie, podlega prawu kanonu piękna. Dowodem tego jest harmonia barw jaką widzimy po przejściu fotonów przez szklany pryzmat.  Fotony - EM fale, są nośnikami ingenezy.  Podstawy kanonu piękna są zakodowane   na poziomie drgań superstrun. Wzajemne oddziaływanie ich drgających układów jest zharmonizowane muzycznie.  Piękno w skali makro jest egzekwowane kwantami energii, celowo kierowanej przez ingenezę, przykładem  tego  jest niepowtarzalne piękno płatków śniegu.


22. Pytanie:
Czy znamy dowody działania ingenezy wynikające z doświadczeń?


Odpowiedź: Tak. Napromieniowanie kwasów nukleinowych promieniami ultrafioletowymi, o długości fali 260 nm (widmo aktywne), indukuje mutacje u różnych organizmów.  Wiemy, że fotony oddziałują z mechaniką kwantową atomów (Einstein, 1927r).  Zatem mamy dowód, że przyczyną mutacji, były zmiany w działaniu mechaniki kwantowej atomów tych kwasów.  Wiemy już, że do twórczego działania ingenezy niezbędna jest aparatura cybernetyczna złożona z atomów połączonych w krystaliczny układ w którym może zachodzić rezonans elektronowy z wymianą fotonów, przenoszących informację genetyczną, tu zakłóconą  aktywnym widmem.


23. Pytanie: Czy znamy dowody świadczące, że informacja DNA jest zakodowana wewnątrz atomów?


Odpowiedź: Tak. Doświadczenia prowadzone na wirusach pasożytujących na bakteriach i ich rozmnażanie, prowadzone z zastosowaniem znaczonych atomów (izotopów) wykazały, że jeżeli znajdowały się one w białku  wirusa, nie występowały w jego „potomstwie”.  Natomiast gdy izotopy wchodziły w skład DNA wirusa, więcej niż 50% tych znaczonych atomów było przekazywane jego potomstwu (Claude A. Wille. Biologia s 736).  Mamy tu dowód świadczący, że informacja genetyczna była zakodowana wewnątrz tych właśnie atomów. 


24. Pytanie: Ludzka informacja może być zapisana literami alfabetu, a jak  wygląda „ALFABET  INGENEZY”?

Odpowiedź: Logiczne, twórcze działanie atomu tlenu, tworzącego niepowtarzalne piękno płatka śniegu, dowodzi jednoznacznie, że zasady rozwoju są zakodowane wewnątrz cząstek elementarnych tego atomu.  Energia superstrun stanowi tworzywo cząstek elementarnych atomów i nośnik ingenezy. Hipoteza probabilistyczna mówi, że ingeneza jest kodowana układami harmonicznych drgań superstrun.  Superstruny są zbudowane z ładunków dodatnich i ujemnych, wzajemnie oddziałujących.  Odległość oddziaływania ładunków dodatnich i ujemnych jest ściśle ograniczona.  Aby ładunki nie ulegały  wzajemnej anihilacji, istnieją one w napiętych układach zamkniętych.  Najmniejszy, ściśle określony układ płaski (warstwa), spełniający te wymagania, stanowi zestaw czterech ładunków,  w tym 2 dodatnie i 2 ujemne, może też być trzy ładunki dodatnie i jeden ujemny, w odpowiednim układzie, jeżeli równocześnie powstanie też bliźniaczy układ, złożony z trzech ładunków ujemnych i jednego dodatniego.  Układy warstwowe strun mogą się łączyć w układy przestrzenne, podobnie jak naśladujące je, znane nam, układy warstwowe i przestrzenne atomów.


Rys.16.   Układ trwały z napiętym układami i oddziaływaniami przyciągania i odpychania. 
Rys. 17.   Układy anihilujące – nietrwałe.
                        
Na rysunku ładunki dodatnie są oznaczone kolorem czerwonym, a ujemne - niebieskim.  Ładunki dodatnie i ujemne przyciągają się  (na Rys. 16. „gumka” - kolor zielony), natomiast ładunki jednoimienne odpychają się (na Rys. 17. „sprężynka” - kolor czarny).  Superstruny stanowią tworzywo wszystkich cząstek elementarnych, przykładowo - kwarki złożone są z kwadrylionów strun.  Struny tworzą też siły wzajemnego oddziaływania tych cząstek.  Siła odpychania i przyciąganie ładunków ma ograniczony zasięg.  Ten warunek sprawia że superstruny mogą tworzyć kilkanaście podstawowych układów, które umownie nazwiemy literami alfabetu  ingenezy.  Z logicznego łączenia tych podstawowych układów może być stworzona nieskończona ilość zharmonizowanych układów przestrzennych, niezbędnych do kodowania praw ingenezy.  Te prawa służą zarówno do programowania układów atomów w kryształach i białkach, jak też do kształtowania układów planetarnych na przykład heliocentrycznych, położonych na obrzeżach galaktyk, jak owoce na drzewach.


Rys. 18.  Przykłady łączenia superstrun w układach „alfabetu”.

Ten alfabet może tworzyć nieograniczoną ilość „słów i zdań”, czyli różnych drgających i wirujących układów przestrzennych, których mikro drgania i spiny są zharmonizowane muzycznie i barwnie.  Ich energia jest nośnikiem wizji zależnych od układu logonów.  Dzięki temu w atomach naszego mózgu, jak na mikrofilmie, możemy zapamiętać z dzieciństwa przebieg różnych zdarzeń, głosy i twarze rodziców, smak potraw, melodie muzyki, zapach i barwy kwiatów, oraz całą szkolną naukę, a nawet sny i marzenia.  Pamięć jest zapisana nie gdzieś w niebie, lecz układami drgań strun wewnątrz  atomów komórek mózgu.
Aby taki zapis zdarzeń mógł powstać, niezbędna jest nieograniczona swoboda tworzenia wzajemnych układów superstrun, czyli wielka „nieokreśloność” mechaniki strunowej, o wiele większa niż  mechaniki kwantowej atomów.  Dowodem tego są procesy  zachodzące wewnątrz kwantów energii, czyli wewnątrz  porcji emitowanych superstrun z jakich są tworzone fotony: Z prędkością światła przynoszą one nam do oczu kolejno zmieniające się informacje.  Oko nie nadąża odróżniać poszczególnych fotonów, zmieniających się skokowo, jak klatki filmu.  Ponieważ w międzyczasie każdy kolejno emitowany foton musi być zaprogramowany nową informacją (tak jak każda klatka filmu), możemy wnioskować że procesy superstrunowe zachodzą skokowo, z prędkością  o wiele większą od prędkości działania mechaniki kwantowej atomów.


Rys. 19.  Przykład łączenia układadów superstrun w przestrzenne sieci.

Możliwości tworzenia różnych układów przestrzennych są nieograniczone.  Ich zbiorcze ładunki mogą być dodatnie, ujemne lub zerowe.


25. Pytanie: Jak probabilistyczna hipoteza opisuje działanie superstrun?

Odpowiedź: Superstruny działają w układach rozgałęzionych sieci przestrzennych, ich drgania  przestrzenne i spiny są wzajemnie zharmonizowane.  Pierwotna informacja została zakodowana „melodiami” drgań superstrun w kwarkach, jeszcze przed narodzinami atomów.  Kodowanie i przekształcanie ingenezy wymaga elektromagnetycznego nośnika, spełniającego cechę nieokreśloności.  Dlatego takim genialnie pomyślanym i stworzonym nośnikiem została plazma elektromagnetycznych strun, z których powstały  kwarki- elementy przyszłych nukleonów (protonów i neutronów).  Prawa ingenezy stanowiące prawa rozwoju przyrody (instrukcji rozwoju struktur materialnych) mogą być kodowane i spełniane jedynie dzięki  pełnej nieokreśloności jej nośnika.  Jedynym ograniczeniem nieokreśloności są prawa kanonu piękna, wymuszające zharmonizowanie współzależnych drgań układów superstrun.  Prawa logiki łączeń strun przenoszą się na prawa logiki łączeń atomów różnych pierwiastków  jakie obowiązują w chemii i chemii organicznej.


26. Pytanie: Czas i przestrzeń powstały wraz ze stworzeniem drgających strun. 

Odpowiedź: Czas jest mierzony drogą jaką w przestrzeni przebywa ładunek struny w procesie jednego drgnienia, ( podobnie jak drgnienie wahadła zegara).  Zakodowanie ingenezy nastąpiło w czasie i przestrzeni, jako „melodia” zharmonizowanych drgań układów przestrzennych sieci  superstrun we wnętrzu  cząstek elementarnych atomów.

27. Pytanie: Jak się ma zasada nieokreśloności Heisenberga do działania ingenezy?

Odpowiedź: Zasada nieokreśloności Heisenberga jest dowodem działania ingenezy.  Zasada ta głosi, że nie można jednocześnie wyznaczyć położenia i pędu cząstki

h/2*Pi
Iloczyn niepewności położenia i pędu jest nie mniejszy od  ΔPxΔx

dE×dt  >=  h/2*Pi 
(d = delta)
Zasada nieokreśloności dotyczy również pary energia-czas   dE×dt


 To trudne zagadnienie staje się proste, gdy zrozumiemy, że to ingeneza steruje wybiórczo reakcjami chemii organicznej, na przykład związków węgla (znane jest około miliona takich związkówi).
 Aby uzyskać ściśle określony związek, ingeneza, w bilionowych ułamkach sekundy czasu t koryguje energię E cząstki (tu fotonu).  Dowodem tego jest znany fakt, że gdy atom przebywa na wyższym poziomie energetycznym przez czas bardzo krótki, to energia emitowanego przy tym fotonu nie jest  jeszcze ściśle określoną, co uwidocznia jego rozmyta linia widmowa.  Mamy więc  dowód, że w atomie, położeniem i pędem cząstki, a także jej energią, w każdym ściśle określonym wycinku czasu  t, steruje ingeneza.


29. Pytanie: Dowiódł Pan, że „nieokreślonym” działaniem mechaniki kwantowej atomów steruje zakodowana w nich ingeneza.  Jaki wpływ może mieć to odkrycie na poszczególne dyscypliny nauki?


Odpowiedź: Odkrycie ingenezy - czynnika niematerialnego, sterującego z wnętrza atomów rozwojem materialnych struktur Wszechświata w kanonie piękna, wskazuje, że materia jest zaledwie podłożem głównej, niematerialnej istoty życia.  Sokrates, Platon i Arystoteles, intuicyjnie byli blisko tego odkrycia.  Natomiast współczesny paradygmat „naukowy”, oparty na  naiwnej materialistycznej hipotezie przypadkowego  doboru i rozwoju, okazał się błędem.  Blokuje on możliwości poznawcze umysłu ludzkiego.  W świetle odkrycia ingenezy, współczesna wiedza osiągnięta w większości dziedzin nauki wymaga korekty.


30. Pytanie: Czy może Pan uściślić te wymagania w odniesieniu do poszczególnych dziedzin wiedzy?


Odpowiedź: Odkrycie ingenezy wskazuje, że atom jest stworzony jako absolutnie doskonałe narzędzie rozwoju Wszechświata.  Atom jest sprzętem cybernetycznym i wykonawczym.  Jego cząstki elementarne są zbudowane z superstrun, które są źródłem jego energii i tworzywem jego materii.  Fale harmonicznych drgań superstrun są nośnikiem pierwotnej i wtórnych informacji.  Te fakty wymagają korekty podstaw nauki fizyki  teoretycznej.

Odkrycie dowodzące, że rozwojem oraz działaniem organizmów steruje ingeneza z wnętrza  atomów DNA, lipidów oraz atomów mózgu, wymusza korektę nauki  biologii.  Procesy biologiczne należy wiązać z ingenezą, sterującą superstrunami, stanowiącymi tworzywo atomów, z których jest zbudowany zarówno  mikrob, człowiek, jak i rosnący wciąż Wszechświat.  Można sądzić, że fotony nadal docierają na skraj kosmosu z programem, który pozwala nicość dzielić na najmniejsze ładunki dodatnie i ujemne i łączyć je w superstruny, a te łączyć w zaprogramowane ingenezą kwarki, nukleony i atomy .

Nauka chemii organicznej, musi być pogłębiona o wiedzę o czynniku niematerialnym sterującym  mechaniką kwantową atomów DNA.  Bez tej wiedzy nie zrozumiemy jaką drogą, pośród miliona możliwych układów wiązań atomów węgla z atomami innych pierwiastków, następuje wybór, tego jedynego, jaki jest niezbędny w danym ułamku sekundy do budowy komórki włosa, oka lub mózgu.

Podstawy filozofii materialistycznej, nie uznającej istnienie czynnika niematerialnego jakim jest informacja są  błędne.  Nowa filozofia może być zbudowana  na fundamencie praw niematerialnej ingenezy.  Te prawa rozwoju są zobligowane kanonem piękna, fizycznego (materialnego) i duchowego (niematerialnego).  Filozofowie zechcą nauczać też, że każda Nauka jest niematerialna.

Nauka, dotycząca informacji, może być zbudowana na fundamencie ingenezy- pierwotnej informacji, która jest tworzywem każdej wtórnej informacji, również ludzkiej.

Odkrycie ingenezy kodowanej w atomach stanowi niepodważalny fundament teologiczny dla wszystkich religii Świata.

Odkrycie celu działania mechaniki kwantowej atomów, jako nośnika ingenezy, zbliża Naukę do przesłania Papieża Jana Pawła II, w którym powiedział - "Nie może być sprzeczności pomiędzy  Wiarą i Nauką".  (Przemówienie do Europejskiego Towarzystwa Fizycznego. Rzym, 31 marca 1979).
Zatem biblijną naukę -  "Na początku było słowo" - trzeba rozumieć -  na początku był program = ingeneza.


31. Pytanie: Jakie przesłanie niesie to odkrycie dla pojedynczego człowieka?

Odpowiedź: Każdego człowieka obowiązuje kanon piękna, wyrażany każdą myślą i każdym „kwantem” działania!


32. Pytanie: Gratuluję Panu sukcesu!

Odpowiedź: Dowody są niepodważalne,  poznałem je wcześniej, na jednym z odczytów w dniu 28 września 2006r w Instytucie Fizyki na Politechnice Wrocławskiej.  Z ramienia Instytutu spotkaniem kierował Prof. Dr hab. Paweł C. Mituś.  Po odczycie streściłem tekst głównego dowodu i w zakończeniu pisma , skierowanego do Rektora Politechniki, napisałem, że odkrycie ukazuje w nowym świetle wszystkie dziedziny nauki, oraz że to odkrycie jest dziełem Nauki Polskiej.

Autor wywiadu
Dr Wojciech Popkiewicz.
Listopad 2009 r.


Portal internetowy i dodatkwe informacje -  http://www.ingeneza.com

Tadeusz Teller,  "Człowiek, Kosmos i Kanon Piękna", Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1994. ISBN 83-229-1106-8
Prawa do wartości intelektualnych zastrzeżone.


Kontakt z Tadeuszem Tellerem:   Emila - kliknij tutaj    Powrot do Ingenezy - kliknij tutaj .


Copyright 1994 - 2019 by Tadeusz Teller and Witold Teller.
Wszelkie prawa do wartosci intelektualnych zastrzezone.


Powrót do poczatku

Po dalsze informacje na temat Ingenezy proszę kliknać tutaj aby wyslac e-mail.


Strona glowna portalu   English Version
Tired reading about quantum physics? Take a break and have a look at artistic photography:
COOL PICTURES and SERVICES - IZABELLA PRODUCTIONS RETOUCHING
IZABELLA PRODUCTIONS RETOUCHING